Jaarcongres
5e Jaarcongres Gezondheidsrecht
Met zorg voor uw juridische update

Programma

-

Een groot verschil is dat België een twee wegen systeem kent en Nederland niet. Het is moeilijk voor patiënten om schade vergoed te krijgen. Hoe zou dat beter kunnen? Een debat over de voors en tegens van de beide systemen.

-
1. De nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en dwang (Wzd)
 • Parlementaire behandeling en invoering van nieuwe regelingen voor de reguliere psychiatrie (Vggz) en voor de ouderen- en gehandicaptenzorg (Zorg en dwang)
 • Verschillen en overeenkomsten, rechtsbescherming en maatwerk
 • Wat verandert er voor de patiënt, de advocaat, de vertegenwoordiger en de zorgaanbieder?
 • Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van de zorgverlening?
 • Wat verandert er bovendien op het gebied van vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten?
 • Zorgaanbieders moeten aparte zorgplannen opstellen voor patiënten met dementie of een verstandelijke beperking en mogen niet zonder meer vrijheidsbeperkende interventies toepassen. Bovendien zullen zij deze vrijheidsbeperkende interventies ook apart moeten gaan registreren
2. Highlights tuchtrechtspraak en aanpassingen Wet BIG 2019
 • Hoofdlijnen aangepaste Wet BIG per 1 april 2019
 • Highlights tuchtrechtspraak 2019
3. Goed bestuur en toezicht in de zorg
 • Wet Bestuur en Toezicht: stand van zaken
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg: recente voorbeelden
 • Hoe kan het risico van bestuurdersaansprakelijkheid beperkt worden
 • Governancecode zorg in de praktijk: risico's bij schending
 • Belangenverstrengeling/integere bedrijfsvoering
 • Scheiding bestuur en toezicht
4. Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: van 'conflict van plichten' naar zorgplicht

Sinds enige tijd vragen diverse wettelijke en bestuurlijke maatregelen om een snellere doorbreking van het medisch beroepsgeheim bij (vermoedens van) kindermishandeling. De ‘oude’ grondslag voor het doorbreken van het medisch beroepsgeheim - ‘conflict van plichten’ - blijkt niet aan te sluiten op de accentverschuiving richting spreken.

 • Hoe kan de keuze van wetgever en regering ten faveure van een doorbreking van het medisch beroepsgeheim juridisch vorm krijgen als onderdeel van de zorgplicht van de arts?
 • Zwijgplicht
 • Zorgplicht
 • Tuchtrechtspraak
 • Stappenplan als de arts om informatie wordt gevraagd
-
-
5. Wijzigingen in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo)
 • De wijzigingen van Boek 7 BW, titel 7, afdeling 5
 • Shared decision making
 • Wijziging bewaartermijn dossier
 • Inzagerecht dossier bij overleden patiënten
 • Wijziging goed hulpverlenerschap
6. EHRM en de invloed op het gezondheidsrecht
 • Actualiteiten EHRM en gezondheidsrecht
 • Gevolgen voor Nederland en het gezondheidsrecht
7. Netwerkorganisaties in de zorg: wat spreek je af?
 • Verschillende gradaties en stadia van samenwerking in het netwerk
 • Juridische implicaties
 • Hoe wordt een passende ‘juridische jas’ gevonden? Denk aan de vorm waarin (rechtspersoon of niet?), het onderwerp van de samenwerking (bestuurlijke fusie, samenwerking op onderdelen, verzelfstandigen?, maar ook ketenzorg, eerstelijnszorg e.a.), gevolgen voor de governance van de organisatie, betrokkenheid van interne en externe gremia
 • Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden wordt de diepte verkend
8. Insights from MDU (Medical Defense Union)

Since 1885, MDU has been indemnifying doctors for incidents arising from their clinical care of patients. The MDU is led and staffed by doctors who have real-life experience of the pressures and challenges doctors face every day. They have expertise in medico-legal issues, complaints and claims. Topics that will be addressed are:

 • Latest developments and current situation in the medical malpractice area in the UK (civil, penal and disciplinary)
 • Towards a no fault system in the UK. Pro’s and con’s. The MDU view.
 • Ideas about Risk prevention

(Deze lezing is in het Engels)

-
-
9. Openheid en afhandeling van klachten en geschillen onder de Wkkgz

De Wkkgz heeft nieuwe verplichtingen gebracht op het gebied van openheid na incidenten en het adequaat reageren op klachten en geschillen. In Leernetwerk OPEN leren ziekenhuizen samen met onderzoekers hoe je dat goed organiseert, omdat de ervaring leert dat snel en goed openheid geven veel problemen in een latere fase kan voorkomen. Maar ook als openheid goed wordt georganiseerd, kan het voorkomen dat een patiënt niet tevreden is en een klacht wil indienen.

 • Wat is precies een klacht, en hoe zit het met de zogenaamde ‘samenloop tussen een klacht en een claim’?
 • Wanneer wordt een klacht een geschil?
 • Wat is er bekend over de afhandeling van geschillen onder de Wkkgz?
10. Het Belgische no-fault vergoedingssysteem: een evaluatie na acht jaar
 • Wet medische ongevallen
 • No-fault
 • Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA)
 • Abnormale schade
 • Vermijdbare schade
 • Onvoorzienbare schade
11. Actualiteiten zorgbekostiging en zorgcontractering

In deze deelsessie wordt u bijgepraat over actuele rechtsontwikkelingen op het terrein van de bekostiging en contractering van de zorg (care en cure). De meest relevante en in het oog springende ontwikkelingen worden besproken, zoals de (voorgenomen) wijzigingen en aanpassingen in de zorgspecifieke wet- en regelgeving die ziet op zorgbekostiging en zorgcontractering. Daarnaast is er aandacht voor de rechtspraak en regelgeving rond zorgcontractgeschillen, materiële en formele controles, horizontaal toezicht en geschillen rondom groeiruimte en omzetplafonds.

 • Welke ontwikkelingen zijn er rondom de hoofdlijnenakkoorden 2018-2022?
 • Met welke actuele rechtspraak rond zorgcontractering, materiële controles en extrapolatie, machtigingsvereisten, cessieverboden en hinderpaalcriteria moet u rekening houden?
 • Wat is de stand van zaken van het nieuwe plan van minister Hugo de Jonge voor de wijziging art. 13 Zvw?
-
12. De impact van EU-recht op nationaal gezondheidsrecht

De nationale regels inzake de gezondheidszorg worden in grote mate beïnvloed, zo niet voorgeschreven, door Europese regelgeving. Het Europese gezondheidsrecht is een dynamisch veld dat voor grote uitdagingen staat. Onderwerpen die centraal staan:

 • Korte introductie in het Europese gezondheidsrecht en de wijze waarop dit een rol speelt in de Nederlandse rechtsorde
 • Aan de hand van een aantal recente casus wordt dieper ingegaan op de reikwijdte en het belang van de impact van het Europese gezondheidsrecht in Nederland in het licht van fundamentele beginselen van ons zorgstelsel, zoals toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit, en de bescherming van de rechten van patiënten.
13. Actualiteiten strafrecht in de zorg
 • Actualiteiten strafrecht in de zorg
 • Calamiteiten en strafrecht, rol IGZ
14. Zorgvuldig gezondheidsdata delen in de digitale samenleving: méér dan alleen privacy

Patiënten krijgen per 1 juli 2020 meer zeggenschap over de eigen digitale medische gegevens binnen de zorg (Wabvpz). De opkomst van verschillende digitale diensten maakt het bovendien mogelijk deze gezondheidsgegevens uit te wisselen, ook over de grenzen van het zorgdomein heen (rapport Gezondheid Centraal, 2019). Het Rathenau Instituut deed onderzoek naar de implicaties van het toegenomen delen van gezondheidsgegevens. Zorgvuldig data delen roept vragen op over privacy, over de aansprakelijkheid van zorgprofessionals, de druk op burgers om hun gegevens te delen en het waarborgen van kwaliteit van data(diensten) binnen en buiten de zorg. U hoort de resultaten uit de volgende onderzoeksvragen:
- Hoe gaan we om met veranderende verantwoordelijkheden in het delen van gezondheidsgegevens?
- In hoeverre zijn burgers beschermd tegen druk van buitenaf om gegevens te delen?
- Welk toezicht bestaat er op de kwaliteit van de verschillende diensten waarmee we onze gezondheidsgegevens kunnen genereren en delen?
- Hoe borgen we belangrijke waarden als solidariteit en autonomie?

-

Peter Joosten is biohacker en DIY-futurist. Wat is de impact van nieuwe technologie op de mens, de zorg, de maatschappij? Peter experimenteert in zijn dagelijks leven met de allernieuwste (medische) technologie, zoals kunstmatige intelligentie, 3D-geprinte organen, genetische modificatie, transhumanisme, nootropics, "brain computer interfacing', cyborgs, quantified self en nog veel meer. Van het upgraden van je huidige leven aan de hand van technologie tot toekomstvisies waarin we zijn veranderd tot supermensen: welkom in de wondere wereld van biohacking! Biohacking heeft een grote impact op ons leven. Nu en in de toekomst.