Online Congres
6e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Programma

-

Ontmoet elkaar in de virtuele koffiecorners

-
1. Eén jaar Wet zorg en dwang (Wzd) vanuit het perspectief van de rechter

In december is de Wzd bijna een jaar in werking. In deze sessie bekijken we de uitwerking van de nieuwe wetgeving in de praktijk vanuit het perspectief van de rechter en in relatie tot andere wet- en regelgeving:
- De visie van de rechter op één jaar werken met de nieuwe Wzd
- Wat doet de wet in de praktijk?
- Vertegenwoordiging en online rechtszittingen
- Samenhang tussen Wzd en Wvggz
- VN Gehandicaptenverdrag

2. De nieuwe Verordening medische hulpmiddelen (MDR) en de implementatie ervan in Nederland

Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) die naar verwachting in mei 2021 in werking zullen treden. De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van medische hulpmiddelen. Zo kan een product in een andere risicoklasse vallen en moet het voldoen aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen. De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor zorginstellingen, zorgverleners en (indirect) voor patiënten.
- Overzicht van de MDR
- Wat is er nieuw en wat is er alleen anders?
- Stand van zaken de Europese uitrol van de MDR
- Hoe is de MDR in Nederland geïmplementeerd?

3. Highlights tuchtrechtspraak
 • Overzicht relevante tuchtrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar
4. Goed bestuur en toezicht in de zorg: actualiteiten
 • Wet Bestuur en Toezicht: stand van zaken
 • Bespreking jurisprudentie bestuurdersaansprakelijkheid
 • Bestuur en toezicht: belangenverstrengeling en scheiding
-
-
5. Eén jaar Wet verplichte ggz (Wvggz) vanuit het perspectief van de rechter

In december is de Wvggz bijna een jaar in werking. In deze sessie kijken we naar de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de praktijk vanuit het perspectief van de rechter en in relatie tot andere wet- en regelgeving:
- De visie van de rechter op één jaar werken met de nieuwe Wvggz
- Doelstellingen wet en Corona als 'stoorzender'
- Knelpunten voor patiënt, advocaat, zorgverlener, OvJ en rechter?
- Samenhang tussen Wvggz en Wzd
- EVRM

6. Eén jaar Wet zorg en dwang (Wzd) vanuit het perspectief van de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon

In december is de Wzd bijna een jaar in werking. In deze sessie bekijken we de uitwerking van de nieuwe wet in de praktijk vanuit het perspectief van de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom de Wzd?
- De functie van cliëntenvertrouwenspersoon; een verkenning
- De eerste uitspraken van Wzd-klachtencommissies

Spreker
7. Ontwikkelingen medische aansprakelijkheid

Sinds de jaren negentig hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op drie hoofdthema’s. Wat zijn die ontwikkelingen en waar gaat het naar toe op het gebied van:
- Aansprakelijkheid medische zaken
- Proportionele aansprakelijkheid
- De mogelijkheid van een vergoeding van integriteitsschade

8. Transitie van de zorg: de juiste zorg op de juiste plek anno 2020!
 • Juiste zorg op de juiste plek
 • Juridische implicaties
 • Hoe wordt een passende ‘juridische jas’ gevonden? Denk aan de vorm waarin (rechtspersoon of niet?), het onderwerp van de samenwerking (bestuurlijke fusie, samenwerking op onderdelen, verzelfstandigen?, maar ook ketenzorg, eerstelijnszorg e.a.), gevolgen voor de governance van de organisatie, betrokkenheid van interne en externe gremia
 • Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden wordt de diepte verkend
-
-
9. Eén jaar Wet verplichte ggz (Wvggz) vanuit het perspectief van de psychiater

In december is de Wvggz bijna een jaar in werking. In deze sessie bekijken we de uitwerking van de nieuwe wet in de praktijk vanuit het perspectief van de psychiater. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Eén jaar ervaringen met de Wvggz in de praktijk
- Wat gaat goed? Wat gaat minder goed?
- Wat vinden psychiaters ervan?
- Samenloop tussen de Wvggz, Wzd en WGBO
- Voorstellen tot wijziging

10. Eén jaar Wet zorg en dwang (Wzd) vanuit het perspectief van de specialist ouderengeneeskunde

In december is de Wzd bijna een jaar in werking. In deze sessie bekijken we de uitwerking van de nieuwe wet in de praktijk vanuit het perspectief van de specialist ouderengeneeskunde. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Stand van zaken implementatie van de Wzd in de VVT na één overgangsjaar
 • Verbetering van de rechtspositie van de cliënt merkbaar?
 • Komt de ‘beoogde’ ambulante onvrijwillige zorg thuis op gang?
 • Het woud van de opname- en ontslagprocedures; meer aanvragen voor een RM, samenloop en aansluitingsproblemen Wvggz en Wzd
 • Wzd en WGBO tegelijk bij één cliënt: twee kapiteins op één schip?
 • Aandachtspunten voor het komende jaar
 • Terugblik eind 1994 (één jaar Bopz)
11. Terugblikken op Covid-19Vol

De in de loop van 2020 ontstane coronapandemie roept over tal van thema’s gezondheidsrechtelijke vragen op. De belangrijkste daarvan zullen in deze sessie aan de orde komen, met een focus op de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Beperkingen stellen aan medische contactberoepen
 • Thuisbehandeling of ziekenhuisopname?
 • Selectie op de IC
 • Tijdelijke aanpassingen van kwaliteitswetgeving
12. Actualiteiten zorgbekostiging, zorginkoop & gevolgen Covid-19
 • Ontwikkelingen wet- en regelgeving, zorgbekostiging en contratering
 • Stand van de rechtspraak zorginkoop en materiële controles
 • Gevolgen Covid-19: onder andere impact van continuïteitsbijdrage- en meerkostenregelingen
-
13. Eén jaar Wet verplichte ggz (Wvggz) vanuit het perspectief van de klachtencommissie

In december is de Wvggz bijna een jaar in werking. In deze sessie bekijken we de uitwerking van de nieuwe wet in de praktijk vanuit het perspectief van de nieuwe klachtencommissie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u antwoord op de volgende vragen:
- Wat kwam er tot nu toe voorbij bij de klachtencommissie?
- Waren er knelpunten waar tegen aan gelopen werd?
- Waar werd de klachtencommissie tot nu toe voor ingeschakeld?
- Hoe gaat de klachtencommissie om met vorderingen tot schadevergoeding?
- Wat laat jurisprudentie over schadevergoeding tot nu toe zien?

14. De Wet medisch wetenschappelijk onderzoek

In deze sessie wordt een globaal overzicht gegeven van de inhoud van de WMO en is er ruimte om op de volgende deelthema's in te gaan:
- Reikwijdte
- Ontwikkelingen rond aanpalende wetgeving & toetsing van niet WMO-onderzoek
- Contract en verzekering
- Privacybescherming

15. Actualiteiten strafrecht in de zorg
 • Actualiteiten strafrecht in de zorg
 • Calamiteiten en strafrecht, rol IGZ
 • Euthanasie uitspraak Hoge Raad 21 april 2020, cassatie Rechtbank Den Haag
16. Privacy en gegevensbescherming

Gegevensuitwisseling in de zorg digitaliseert steeds meer. Dat biedt kansen maar vraagt ook aandacht voor veiligheid en privacy. Dat is onder meer geregeld in de 'Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg', oftewel de Wabvpz. Aan bod komt:
- De nieuwe bepalingen in de Wabvpz per 1 juli 2020

-

Verslag van een zoektocht naar de bedenker van de Free Hugs-beweging. Deze inmiddels wereldwijde beweging blijkt te zijn ontstaan uit diepe eenzaamheid en depressie.
Over het belang van elkaar aanraken (juist nu…).