Jaarcongres op locatie
8e Jaarcongres Gezondheidsrecht
Met zorg voor uw juridische update

Programma

vrijdag 14 oktober 2022

-
Ontvangst deelnemers
-
Opening en welkom door de dagvoorzitter
Spreker
mr. dr. Rolinka Wijne, Universitair docent Gezondheidsrecht - Universiteit van Amsterdam
-
De impact van een medisch incident op ons brein:

waarom het voor de patiënt lastig is om zakelijk te reageren

Zijn en worden, daar draait het om. In deze interactieve lezing gaat Margriet Sitskoorn in op de krachten in de hersenen die ons gedrag (en dat van de mensen om ons heen) sturen. Onze hersenen zijn plastisch en ontwikkelen zich voortdurend door wat we voelen, doen en meemaken. Via prikkelende dilemma’s wordt duidelijk hoe materiële en immateriële zaken specifieke delen van ons brein prikkelen en ons zo motiveren tot bepaald gedrag, bepaalde gevoelens en ontwikkelingen. De invloed van emoties na trauma zal onderwerp van gesprek zijn. De lezing zal u verrassende inzichten verschaffen die inspireren tot gebruik in de praktijk, aanpassen aan verandering en ontwikkeling.

Spreker
prof. dr. Margriet Sitskoorn, Hoogleraar Klinische Neuropsychologie - Universiteit van Tilburg
-
Pauze
-
Ronde I - Deelsessie: 1, 2, 3 en 4
Sessie 1. Highlights tuchtrechtspraak VOLVol

Overzicht relevante tuchtrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar.

Spreker
mr. Caren Velink, Advocaat/partner - Velink & De Die Advocaten
Sessie 2. Publiek gezondheidsrecht en preventie

Op basis van onze Grondwet heeft de overheid de plicht om zorg te dragen voor de volksgezondheid. Het 'publiek gezondheidsrecht' omvat de rechtsregels die de overheid ter beschikking staan om de volksgezondheid te beïnvloeden en te normeren. In deze bijdrage komen wetgeving en andere (grond)wettelijke normen en beginselen, zoals het EU-recht, de rechten van de patiënt en de op hulpverleners rustende professionele standaard aan bod.

De volgende thema’s worden behandeld:

 • Regulering van screening
 • Vaccinatie
 • Regulering van ongezonde producten als tabak en junkfood
Spreker
prof. mr. dr. Brigit Toebes, Hoogleraar Gezondheidsrecht in internationaal perspectief - Rijksuniversiteit Groningen
Sessie 3.Het sociaal domein als onderdeel van het gezondheidsstelsel: actualiteiten & ontwikkelingen

De volgende thema's worden behandeld:

 • Actualiteiten Jeugdwet/Wmo 2015
 • Woonplaatsbeginsel Wmo 2015
 • Hervormingen jeugdzorg en voortgang Toekomstvisie kind- en gezinsbescherming (brief TK 13 mei 2022)
 • Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen
Spreker
mr. Esther Lam, Jurist - &jeugd
mr. Bastiaan Wallage, Advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht - Van Benthem & Keulen B.V.
Sessie 4. Juridische aspecten van goed bestuur

De bestuurlijke inrichting van zorginstellingen wordt steeds verder gereguleerd. De Wet toetreding zorgaanbieders stelt nadere regels aan bestuur en toezicht. De medezeggenschap in zorginstellingen blijft zich ontwikkelen. In deze sessie worden de laatste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken. Daarbij is ruime aandacht voor de interactieve bespreking van casuïstiek.

Aan bod komt onder andere:

 • De governance van samenwerkingsverbanden, mede aan de hand van de Governancecode 2022
 • Verslaglegging en verantwoording: wat verandert er?
 • Publiekrechtelijk toezicht op goed bestuur: wat levert het tot nu toe op?
Spreker
mr. drs. Klaas Meersma, Advocaat/partner - AKD Benelux lawyers
-
Wisseling deelsessies
-
Ronde II - Deelsessie: 5, 6, 7 of 8
Sessie 5. Zorgnetwerken en aansprakelijkheid

Een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg betreft ‘netwerkzorg’. Deze vorm van zorg heeft verbetering van zorg tot doel; de patiënt heeft baat bij de juiste zorg op de juiste plek. Netwerkzorg is dus een goede ontwikkeling, maar een neveneffect is dat onzorgvuldigheden in die samenwerking tot schade kunnen leiden. Het is niet uitgesloten dat de patiënt zijn schade op het zorgnetwerk wil verhalen. Maar hoe moet hij dat doen? Een snelle conclusie leert dat dit niet eenvoudig is, omdat het civiele aansprakelijkheidsrecht niet lijkt te zijn ingericht op deze variant van zorg.

Aan bod komt:

 • De ontwikkeling van netwerkzorg
 • De varianten waarin netwerkzorg kan voorkomen
 • De toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht als het gaat om samenwerkingsgebreken met schade tot gevolg

Deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken over passende oplossingen.

Spreker
mr. dr. Rolinka Wijne, Universitair docent Gezondheidsrecht - Universiteit van Amsterdam
Sessie 6. Evaluatie van de Wet zorg en dwang (Wzd): belangrijkste bevindingen en aanbevelingen

In december 2021 verscheen het eerste deel van de evaluatie van de Wzd. Het tweede deel van de wetsevaluatie wordt later dit jaar verwacht.De Wzd is binnen twee jaar na inwerkingtreding op verzoek van de Tweede Kamer geëvalueerd, mede vanuit het belang van het cliëntenperspectief, maar ook vanuit het belang van zorgorganisaties. In deze eerste wetsevaluatie zou centraal moeten staan of de rechtsbescherming van cliënten daadwerkelijk is verbeterd. Ook zou de evaluatie in samenspraak met cliënten uitgevoerd moeten worden.

Aan bod komt:

 • Uitkomsten van deze wetsevaluatie voor de praktijk en in het bijzonder voor de rechtspositie van cliënten
 • De betekenis van deze wetsevaluatie voor zorgorganisaties. Er is veel kritiek vanuit het veld op de Wzd vanwege de administratieve lasten, maar is dat terechte kritiek?
Spreker
mr. dr. Brenda Frederiks, Universitair docent Gezondheidsrecht - Amsterdam UMC, locatie AMC
Sessie 7.Veranderingen in de ethische en juridische normering van medisch-wetenschappelijk onderzoek

Het recht is gestoeld op moraal. Ethische discussies leiden tot wijzigingen in wet- en regelgeving. Vanuit ethisch perspectief kijken we in deze sessie naar medisch wetenschappelijk onderzoek, een veld in beweging.

Aan bod komt:

 • Welke aanpassingen zijn wenselijk in een systeem dat is geschoeid op een beschermingsparadigma, zonder het kind met het badwater weg te gooien?
 • Hoe kunnen we proefpersonen beschermen en gelijktijdig uitkomsten van onderzoek breed toegankelijk maken? Leidt meer bescherming van het individu tot meer risico voor de groep door gebrek aan kennis?
 • Welke rol speelt wetgeving in relatie tot voorafgaande ethische kwesties?
Spreker
prof. mr. Corrette Ploem, Universitair hoofddocent Gezondheidsrecht - Amsterdam UMC – locatie AMC
prof. dr. Dick Willems, Emeritus hoogleraar Medische ethiek - Amsterdam UMC – locatie AMC
Sessie 8. Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de herinrichting van het zorglandschap:

passende zorg, concentratie en spreiding

Op 16 september jl. is na maanden onderhandelingen het Integraal Zorg Akkoord (IZA) getekend en aangeboden aan de Tweede Kamer. Het akkoord is getiteld 'Samen werken aan gezonde zorg' en heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg, zoals onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Aan bod komt:

 • Concentratie en volumenormen juridisch bekeken: juiste zorg op de juiste plek
 • Regiobeelden en regioplannen: een nieuwe vorm van aanbodregulering?
 • Toepassing van de AMvB Acute zorg
 • Mededingingsrecht in de dode hoek?
Spreker
mr. drs. Klaas Meersma, Advocaat/partner - AKD Benelux lawyers
mr. Marlou Jannink, Advocaat - AKD Benelux lawyers
-
Lunch
-
Ronde III - Deelsessie: 9, 10, 11 of 12
Sessie 9. Highlights tuchtrechtspraak (herhaling van deelsessie 1)

Overzicht relevante tuchtrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar.

Spreker
mr. Caren Velink, Advocaat/partner - Velink & De Die Advocaten
Sessie 10. Evaluatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz): belangrijkste bevindingen en aanbevelingen

De verwachtingen van de Wvggz die op 1 januari 2020 in werking trad, zijn hooggespannen. Zo beoogt de nieuwe wet de rechtspositie van de cliënt te versterken en het ultimum remedium-beginsel beter te waarborgen. Maakt zij die verwachtingen ook waar en leidt zij inderdaad tot het terugdringen van dwang en het meer rekening houden met de voorkeuren van de cliënt? Aan de hand van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de wetsevaluatie wordt op die vraag antwoord gegeven.

In dit verband komen onder andere aan bod:

 • Opzet en uitvoering van het evaluatieonderzoek
 • Inhoud en doelstellingen van de Wvggz op hoofdlijnen
 • Belangrijkste resultaten van het empirische deelonderzoek
 • Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot zorgmachtiging, crisismaatregel, ambulante verplichte zorg, klachtrecht, rol van de gemeente e.d.
Spreker
prof. mr. Corrette Ploem, Universitair hoofddocent Gezondheidsrecht - Amsterdam UMC – locatie AMC
dr. Yolande Voskes, Universitair docent Medische ethiek - Amsterdam UMC
Sessie 11. EVRM en het gezondheidsrechtVol

De jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens speelt een belangrijke rol in het gezondheidsrecht. In deze sessie wordt de rol en benadering van het Hof verduidelijkt aan de hand van een aantal belangrijke en actuele gezondheidsrechtelijke thema’s. Aan bod komen:

 • De wijze van toetsing door het Hof van gezondheidsrechtelijke vragen
 • Toegang tot en kwaliteit van zorg
 • Behandeling van psychiatrische patiënten
 • Medische aansprakelijkheid
 • Lessen uit de COVID-jurisprudentie
 • Wils(on)bekwaamheid
 • Euthanasie, abortus en andere medisch-ethische kwesties
Spreker
prof. mr. Aart Hendriks, Hoogleraar Gezondheidsrecht - Universiteit Leiden
Sessie 12. Zorgcontractering en regulering: ontwikkelingen en actualiteiten

Per 1 januari 2022 geldt de vernieuwde Regeling transparantie zorginkoopproces van de NZa. We bespreken de belangrijkste wijzigingen en gaan in op de vraag wat zorgaanbieders en zorgverzekeraars wel en niet kunnen verwachten van de NZa als toezichthouder op het proces van zorgcontractering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan actuele jurisprudentie en rechtsontwikkelingen op het gebied van zorginkoop.

Aan bod komt onder meer:

 • Controlegeschillen en terugvorderingsgeschillen
 • De houdbaarheid van omzetplafonds en doorleververplichtingen
 • De veranderende positie van niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 • Relevante wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van contractering en regulering
Spreker
mr. dr. Wouter Koelewijn, Advocaat / Partner - Van Benthem & Keulen N.V.
mr. drs. Joris Rijken, Advocaat/Partner - AKD Benelux lawyers
-
Pauze en wisseling deelsessies
-
Ronde IV - Deelsessie: 13, 14, 15 of 16
Sessie 13. Zorgnetwerken en aansprakelijkheid (herhaling van deelsessie 5)

Een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg betreft ‘netwerkzorg’. Deze vorm van zorg heeft verbetering van zorg tot doel; de patiënt heeft baat bij de juiste zorg op de juiste plek. Netwerkzorg is dus een goede ontwikkeling, maar een neveneffect is dat onzorgvuldigheden in die samenwerking tot schade kunnen leiden. Het is niet uitgesloten dat de patiënt zijn schade op het zorgnetwerk wil verhalen. Maar hoe moet hij dat doen? Een snelle conclusie leert dat dit niet eenvoudig is, omdat het civiele aansprakelijkheidsrecht niet lijkt te zijn ingericht op deze variant van zorg.

Aan bod komt:

 • De ontwikkeling van netwerkzorg
 • De varianten waarin netwerkzorg kan voorkomen
 • De toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht als het gaat om samenwerkingsgebreken met schade tot gevolg

Deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken over passende oplossingen.

Spreker
mr. dr. Rolinka Wijne, Universitair docent Gezondheidsrecht - Universiteit van Amsterdam
Sessie 14. Privacy en gegevensbescherming: ontwikkelingen en actualiteiten

Het terrein van gegevensbescherming is volop in beweging. In deze sessie staan we stil bij ontwikkelingen en actualiteiten, waaronder in elk geval het nieuwe wetsvoorstel inzake de Verzamelwet gegevensbescherming.

Aan bod komt:

 • Wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming, onder andere:
  • Wijziging van de definitie van strafrechtelijke gegevens
  • Positie van jongeren en het verlenen of intrekken van toestemming
  • Bewaarplicht van medische dossiers bij ontstentenis van de hulpverlener
 • Actuele jurisprudentie
Spreker
mr. Niels van den Burg, Advocaat, Partner - KBS Advocaten NV
Sessie 15. Actualiteiten strafrecht in de zorg

Aan de orde komt:

 • Samenwerkingsprotocol IGJ - OM
 • Actualiteiten strafrecht in de zorg
 • Niet ingrijpen door zorgverlener bij suïcide strafbaar?
Spreker
mr. Joost Wasser, Advocaat - Holla Advocaten
Sessie 16. AI-verordening en aansprakelijkheid

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe AI-verordening om het gebruik van artificiële intelligentie te reguleren. Deze verordening heeft ook implicaties voor het gebruik van AI in de zorg. Steeds meer medische hulpmiddelen zijn geïntegreerd met AI en AI wordt steeds vaker ingezet bij het stellen van diagnoses. Hoewel de verordening meer publiekrechtelijk van aard is, is de verwachting dat deze ook zijn weerslag heeft op bestaande privaatrechtelijke rechtsverhoudingen, waaronder die tussen ziekenhuis en leverancier en/of producent, alsmede die tussen arts en patiënt op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Aan bod komt:

 • Belangrijkste wijzigingen uit het voorstel voor een AI-verordening
 • Aansprakelijkheidsrechtelijke implicaties van het gebruik van AI voor de medische beroepsgroep
Spreker
mr. dr. Gitta Veldt, Universitair docent Privaatrecht - Universiteit Leiden
mr. drs. Jan van Staalduinen, PhD-fellow, Instituut voor Privaatrecht - Universiteit Leiden
-
Terug naar de plenaire zaal
-
“Magic Minded”: magie met een boodschap!

Jan Reinder is illusionist, mentalist en creatief denker. Al meer dan 15 jaar weet hij de werkende mens te inspireren. Met zijn shows toert hij over de hele wereld. Van Las Vegas tot Shanghai en voor royalties als de prins van Monaco en onze eigen koningin Maxima. Jan Reinder verdiept zich continue in denkprocessen en creativiteit. Vanuit zijn perspectief als professioneel illusionist geeft hij zijn visie over hoe je meer haalt uit je werk en leven. Hij wil zijn publiek graag verwonderen, aan het denken zetten en creativiteit stimuleren. Vandaag laat hij ons nadenken over het belang van jezelf blijven ontwikkelen, het onmogelijke mogelijk maken en de connectie naar elkaar.

Spreker
Jan Reinder, Illusionist, mentalist en creatief denker - Magic Minded
-
Afsluiting door de dagvoorzitter
Spreker
mr. dr. Rolinka Wijne, Universitair docent Gezondheidsrecht - Universiteit van Amsterdam